CENTRAL GOLF s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu

Stanovy spolku GOLF CLUB KŠÍROVKA, z.s.

 

Článek I.

Název spolku

 1. Název spolku je GOLF CLUB KŠÍROVKA, z.s. (dále v textu jen „spolek“)
 2. Spolek je korporací založenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 3. Spolek má způsobilost k právům a k právním úkonům.

 

Článek II.

Sídlo spolku

 1. Sídlo spolku je na adrese: K Lávce 705/8, Brno 619 00

 

Článek III.

Účel spolku

 1. Účelem spolku je vytváření podmínek k aktivnímu provozování golfové hry, především se zaměřením na rozvoj a propagaci golfového sportu, jako prostředku aktivního odpočinku a také zajišťování sportovní, společenské a klubové činnosti pro své členy, to vše zejména v rámci České golfové federace.
 2. Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

Článek IV.

Zakladatelé spolku

 1. Zakladateli spolku jsou:

Pavel Zeman

Petr Hubálek

Josef Slezák

 1. Zakladatelé jsou zároveň prvními členy správní rady (členy statutárního orgánu) spolku.

 

Článek V.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která:
  1. Řádně vyplní a podepíše písemnou/elektronickou přihlášku a doručí ji do sídla spolku,
  2. Správní rada schválí přijetí člena do spolku,
  3. Uhradí stanovený členský vstupní a roční příspěvek.
 2. Ke dni zaplacení členského vstupního a ročního příspěvku na základě schválení přijetí člena správní radou se zájemce o členství stává členem spolku. V případě, že členský vstupní a roční příspěvek nebude v termínu zaplacen, členství nevznikne a přihláška je neplatnou. Na přijetí zájemce o členství ve spolku není právní nárok.
 3. O kategoriích členství a podmínkách pro jejich získání rozhoduje správní rada, které zveřejní na webových stránkách spolku ksirovka.cz.
 4. Pokud není stanoveno jinak, vzniká členství na dobu neurčitou. Se souhlasem správní rady spolku může být členství přerušeno na určitou dobu. Stejně tak může být přerušení na žádost člena se souhlasem správní rady spolku ukončeno dřív, než bylo původně zamýšleno. Správní rada může ve výjimečných případech snížit vstupní členský příspěvek. Členství není možné kombinovat. Jedna osoba může mít jen jeden druh členství.
 5. Členství může zaniknout jedním z níže uvedených důvodů:
  1. Dobrovolným vystoupením člena ze spolku.
  2. Vyloučením člena z důvodu nesplnění členských povinností, a to na základě rozhodnutí správní rady.
  3. Úmrtím člena.
 6. Ve všech případech je zánik členství bez nároku na finanční vyrovnání ze strany spolku. V případě zániku členství nemá osoba nárok na vrácení zaplaceného vstupního členského příspěvku, případně dobrovolných příspěvků, či darů.
 7. Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a spolkem budou probíhat písemnou nebo elektronickou formou. Člen spolku souhlasí s disponováním se svými osobními údaji v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. A to výlučně pro interní potřeby spolku.
 8. Člen spolku má právo:
  1. Účastnit se členské schůze spolku
  2. Využívat nabízených služeb spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem (dle propozic jednotlivých akcí)
  3. Uplatňovat připomínky, požadavky a stížnosti u správní rady spolku, a to výhradně písemnou nebo elektronickou formou
  4. Kandidovat do orgánů spolku
 9. Člen spolku má povinnost:
  1. Řídit se stanovami a interními dokumenty spolku a plně respektovat pokyny a rozhodnutí správní rady spolku
  2. Uhradit v termínu vstupní členský příspěvek
  3. Uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok
  4. Oznámit spolku, písemnou nebo elektronickou formou, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů důležité změny, především změnu doručovací adresy
  5. Dodržovat interní pravidla spolku, vydané správní radou, nebo členskou schůzi

 

Článek VI.

Orgány spolku

 1. Spolek má tyto orgány:
  1. Členskou schůzi
  2. Správní radu

 

Článek VII.

Členská schůze

 

Postavení a působnost členské schůze.

 1. Do působnosti členské schůze náleží:
  1. Projednání podnětů a připomínek na dobré fungování spolku
  2. Projednání cílů a směrů spolku, zejména v oblasti klubového života
  3. Podávání návrhů správní radě na konání společenských a sportovních akcí spojených s činností spolku
  4. Hlasování o návrzích podaných správní radou, přičemž správní rada není vázána výsledkem hlasování (výsledek hlasování má pouze poradní funkci).

 

Účast na členské schůzi.

 1. Člen má právo na členské schůzi uplatňovat návrhy a protinávrhy. Dále má oprávnění požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze.
 2. Svá práva člen vykonává na členské schůzi osobně anebo v zastoupení na základě zmocnění v písemné formě.
 3. Členské schůze se účastní rovněž členové správní rady.
 4. Členské schůze se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání správní rady. Veřejnosti není členská schůze přístupná.

 

Svolání členské schůze.

 1. Členská schůze se koná kdykoli, kdy je to nezbytně nutné a vyžaduje to daná situace. Svolání a průběh členské schůze zajišťuje správní rada. Na členskou schůzi se nepoužijí ustanovení § 248 a 257 občanského zákoníku.
 2. Správní rada vyvěsí pozvánku na jednání členské schůze na webové stránky spolku ksirovka.cz, a to nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů před termínem konání členské schůze.
 3. Oznámení o konání mimořádné členské schůze zveřejní správní rada na webové stránce spolku ksirovka.cz alespoň 15 (slovy: patnáct) dnů před jejím konáním
 4. Oznámení o konání členské schůze (pozvánka) musí obsahovat alespoň údaje:
  1. Den, hodinu a místo konání členské schůze
  2. Oznámení, zda se svolává členská schůze řádná, mimořádná nebo náhradní
  3. Jaký je pořad jejího jednání
 5. Správní rada svolá bez zbytečného odkladu mimořádnou členskou schůzi:
  1. Pokud o svolání členské schůze požádali řádní členové, kteří mají alespoň 40% (slovy čtyřicet procent) všech hlasů
  2. V dalších případech, kdy svolání členské schůze nestrpí odklad a je třeba jejího rozhodnutí v určité záležitosti

 

Schopnost usnášení členské schůze

 1. Členská schůze je způsobilá usnášet se za přítomnosti členů, kteří mají alespoň 5% (slovy: pět procent) všech hlasů
 2. Pokud není členské schůze scopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá správní rada náhradní členskou schůzi, a to tak, aby se tato náhradní členské schůze konala do šesti týdnů od termínu stanoveného pro konání původní svolané členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášet se v případě, že jsou přítomni členové, kteří mají alespoň 5% (slovy: pět procent) všech hlasů.

 

Jednání členské schůze

 1. Členská schůze volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.
 2. Jednání členské schůze řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí členskou schůzi prezident nebo pověřený člen správní rady.
 3. Řádný člen je oprávněn hlasovat na členské schůzi, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání členské schůze a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 4. Členové hlasují na členské schůzi aklamací (zvednutím ruky). Při hlasování se členové řídí pokyny předsedy členské schůze nebo pověřeného člena správní rady. Vždy se nejprve hlasuje o návrhu správní rady spolku. Pokud je návrh k určitému bodu pořadu jednání členskou schůzi schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Členská schůze může přijmout rozhodnutí, že hlasování bude tajné.
 5. Ten, kdo řídí členskou schůzi, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání členské schůze a také je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání členské schůze a vykázat ji z jednací místnosti.
 6. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda členské schůze, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Každý člen má právo požádat o kopii zápisu z členské schůze.
 7. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je členem, popřípadě jejího zástupce, číslo člena spolku.
 8. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda členské schůze a zapisovatel.

Rozhodování členské schůze

 1. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při hlasování má každý člen spolku jeden hlas.

 

Článek VIII.

Správní rada

 1. Správní rada je nejvyšší orgán spolku a jako statutární orgán řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu spolku. Členové správní rady jsou zároveň členy spolku s hlasovacím právem na členské schůzi.
 2. Správní radě náleží zejména:
  1. Rozhodovat ve všech věcech spolku
  2. Svolávat členskou schůzi a organizačně zajišťovat její průběh
  3. Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví spolku, obchodních knih a ostatních dokladů spolku
  4. Schvalovat a měnit stanovy spolku, vnitřní předpisy spolku k provedení stanov spolku nebo podrobnější úpravě práv a povinností členů spolku, práce správní rady, případně dalších orgánů
  5. Stanovovat výši vstupního a ročního členského příspěvku
  6. Rozhodovat o přijetí, změnách v kategorizaci členství a zániku členství člena spolku

 

Složení, ustavení a funkční období správní rady.

 1. Správní rada má tři členy. Ze svého středu si správní rada volí prezidenta spolku a dva viceprezidenty. Funkční období člena správní rady je na dobu neurčitou.
 2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá samostatně právně jednat, která je bezúhonná a je členem spolku.
 3. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným správní radě. Odstoupení člena správní rady z funkce projedná správní rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. Dnem projednání rezignace nebo dnem, kdy mělo dojít k projednání rezignace, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady. V případě, že člen správní rady odstoupí na jednání správní rady a správní rada nepřijme na žádost odstupující osoby jiné rozhodnutí, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím dvouměsíční lhůty.
 4. Člen správní rady může být správní radou odvolán, a to nadpoloviční většinou všech hlasů
 5. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve správní radě, jmenuje správní rada náhradního člena.

 

Jednání a podepisování za spolek.

 1. Za spolek jedná prezident a viceprezidenti. Prezident jedná za spolek samostatně a viceprezidenti vždy pouze současně s prezidentem.
 2. Správní rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti prezidenta a alespoň jednoho z viceprezidentů. Při rozhodování ve správní radě má prezident 2 hlasy a každý z viceprezidentů 1 hlas, přičemž správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů.
 3. Podepisování za spolek se děje tak, že k vypsanému názvu spolku či k otisku razítka spolku připojí svůj podpis oprávněné osoby.